فهرست مدارس منطقه 3 تهران
مدارس ابتدایی دخترانه 34
مدارس ابتدایی پسرانه 38
مدارس راهنمایی دخترانه 45
مدارس راهنمایی پسرانه 42
دبیرستانهای  دخترانه 52
دبیرستانهای پسرانه 54
هنرستانهای فنی و حرفه ایی 21